WISHING YOU A HAPPY DAY

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

CÀ FE BUỔI SÁNG

CHÀO BUỔI SÁNG

THẮP SÁNG TƯƠNG LAI

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

Ý ĐẸP LỜI HAY

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐIỀU TRA Ý KIẾN

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • HỮU ÍCH

  ẢNH NGẪU NHIÊN

  Picture61.png Violet_giao_luuloan.swf Chao_nam_hoc_moi_loan.swf 17351151055images408081_51.jpg Chaoco1.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Ben_van_tinh_yeu.mp3 P1060114.jpg Huge.jpeg Theo_La_Vang_BayNgoc_Lan__YouTube.flv NIYAWINSen_Trang.swf Bai_hat_tieng_Anh_buon_nhat_va_nhieu_y_nghia__YouTube.flv TimEmTrongChieuHoiLim_MinhThanh1.mp3 Trau_cau_quan_ho_minhthanh.mp3 Giay_phut_em_dem.swf Tang_TV.swf 03_Hoa_NuiXD.mp3 Loi_chuc_ngay_cuoi_tuan.swf Lich_Tet_31.swf

  VIỆT NAM TỔ QUỐC TÔI

  THỜI TIẾT SƠN LA

  BAO MỚI

  SƠN LA THÀNH PHỐ TÔI YÊU


  Bài 41 Tiết 50

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thượng Hiệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:24' 13-04-2012
  Dung lượng: 2.9 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  1 - Mục tiêu bài học
  a) Kiến thức:
  - HS nắm được khái niệm thế nào là nhiên liệu
  - Biết được cách phân loại nhiên liệu, đặc điểm và ứng dụng của một số nhiên liệu thông dụng.
  b) Kĩ năng: Nắm được cách sử dụng nhiên liệu có hiệu quả, biết cách vận dụng vào đời sống lao động sản xuất của con người.
  c) Thái độ:
  - ý thức bảo vệ môi trường
  - ý thức cẩn thận khi sử dụng nhiên liệu dễ cháy.
  2 – Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
  a) Giáo viên: ảnh hoặc tranh vẽ về các loại nhiên liệu rắn, lỏng, khí, bảng phụ + phiếu học tập.
  b) Học sinh: Học bài, làm bài tập, đọc trước bài mới.
  3 – Tiến trình dạy học
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1:Hãy nêu các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ ?
  Trả lời :
  Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ :
  -Xăng.
  -Dầu thắp (dầu lửa).
  -Dầu diezen.
  - Dầu mazut .
  -Nhựa đường.
  Câu2 : Điền những từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :
  Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...................
  Để thu thêm được xăng , người ta tiến hành ....... ..dầu nặng.
  Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ......
  Khí dầu mỏ có ...............gần như khí thiên nhiên .
  HƯỚNG DẪN NHỮNG KÍ HIỆU TRONG GIÁO ÁN :
  ?. Câu hỏi cần trả lời.
  □. Thoâng tin traû lôøi.
  ?. Nội dung ghi vở.
  Nhiên liệu là vấn đề được mọi quốc gia trên thế giới quan tâm. Vậy nhiên liệu là gì ? Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả ?
  Ngày :13/03/2007
  Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
  ?. Em hãy kể tên một vài loại nhiên liệu thường dùng ?
  □. Moät vaøi loaïi nhieân lieäu thöôøng duøng nhö : than , cuûi , daàu hoûa,khí gaz, xaêng , ……..
  ?. Quan sát hình trên và kết hợp với thực tế, em hãy cho biết khi nhiên liệu cháy có hiện tượng gì xảy ra ?
  □.Nhaän xeùt: khi nhieân lieäu chaùy coù hieän töôïng: phaùt saùng vaø toûa nhieät.
  I.Nhiên liệu là gì ?
  Ngày :07/03/2007
  Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
  ?. Khi dùng điện để thắp sáng và đun nóng thì điện có phải là một loại nhiên liệu không ?
  □. Ñieän khoâng phaûi laø moät loaïi nhieân lieäu, noù chæ laø moät daïng naêng löôïng.
  ?. Vậy nhiên liệu là gì ?
  □.Nhieân lieäu laø nhöõng chaát chaùy ñöôïc , khi chaùy toaû nhieät vaø phaùt saùng.
  ?.Nhiên liệu có sẵn trong tự nhiên, hoặc điều chế từ các nguồn nguyên liệu khác có sẵn trong tự nhiên.
  Làm chất đốt nóng và sử dụng trong động cơ đốt trong.
  I.Nhiên liệu là gì ?
  ? Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
  ?. Nhiên liệu có từ đâu ? Và có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất như thế nào?
  Ngày :07/03/2007
  Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
  I.Nhiên liệu là gì ?
  Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
  II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào ?
  ?. Dựa vào trạng thái, em hãy phân loại nhiên liệu ?
  □. Döïa vaøo traïng thaùi nhieân lieäu ñöôïc chia laøm 3 loaïi : raén, loûng, khí.
  1.Nhiên liệu rắn:
  ?. Hãy cho biết than mỏ được hình thành như thế nào?
  □. Than moû ñöôïc taïo thaønh do thöïc vaät bò vuøi laáp döôùi ñaát vaø phaân huûy trong haøng trieäu naêm.
  Ngày :07/03/2007
  Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
  I.Nhiên liệu là gì ?
  ? Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
  1.Nhiên liệu rắn:
  ?. Than mỏ được chia làm mấy loại, và đó là những loại nào?
  □. Than moû ñöôïc chia laøm 4 loaïi:than gaày,than môõ,than non vaø than buøn.
  ?. Căn cứ vào yếu tố nào để phân chia than mỏ ra thành nhiều loại ?
  □ Döïa vaøo thaønh phaàn C trong than ñeå phaân chia.
  ? Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ, than non, than bùn; gỗ..
  II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
  ?. Ngoài những nguyên liệu từ mỏ than, chúng ta còn sử dụng những nhiên liệu rắn nào khác ?
  Than gầy
  Than non
  Than mỡ
  Than bùn
  ?. Tại sao hiện nay người ta không dùng gỗ để làm nhiên liệu ?
  Summary Slide
  Ngày :07/03/2007
  Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
  I.Nhiên liệu là gì ?
  ?Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
  II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
  1.Nhiên liệu rắn:
  2. Nhiên liệu lỏng:
  ?. Em hãy quan sát hình 4.17/SGK và cho biết một số nhiên liệu lỏng được chế biến từ dầu mỏ?
  □. Saûn phaåm cheá bieán töø daàu moû nhö:xaêng, daàu thaép,…….
  ?. Công dụng chủ yếu của nhiên liệu lỏng là gì ?
  □.Söû duïng chuû yeáu vaøo ñoäng cô ñoát trong, moät phaàn nhoû söû duïng vaøo ñun noùng vaø thaép saùng.
  (Xem SGK)
  ?. Theo em trong thực tế còn có loại nhiên liệu lỏng nào khác?
  ?Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ, than non, than bùn, gỗ,....
  Summary Slide
  Ngày :07/03/2007
  Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
  I.Nhiên liệu là gì ?
  ?Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
  II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
  1.Nhiên liệu rắn:
  2. Nhiên liệu lỏng:
  (Xem SGK)
  ?. Lấy ví dụ về nhiên liệu khí.
  □.Nhieân lieäu khí nhö:khí daàu moû, khí loø coác, khí loø cao,…
  3.Nhiên liệu khí:
  (Xem SGK)
  ?Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ,than non, than bùn; gỗ..
  ?.Khi nhiên liệu khí cháy, chúng có những ưu điểm gì ?
  □.Öu ñieåm: Coù naêng suaát toûa nhieät lôùn, deã chaùy hoaøn toaøn vaø ít gaây ñoäc haïi cho moâi tröôøng.
  ?. Quan sát hình 4.22 SGK nêu ứng dụng quan trọng của nhiên liệu khí.
  □.Do nhieät löôïng toaû ra lôùn neân coù öùng quan troïng laø laøm chaát ñoát
  Summary Slide
  Ngày :07/03/2007
  Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
  I.Nhiên liệu là gì ?
  ?.Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
  II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
  1.Nhiên liệu rắn:
  2. Nhiên liệu lỏng:
  (Xem SGK)
  3.Nhiên liệu khí:
  (Xem SGK)
  III.Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiẹu quả ?
  ?. Tại sao chúng ta phải sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả ?
  □. Chuùng ta phaûi söû duïng nhieân lieäu cho hieäu quaû vì : khi nhieân lieäu chaùy khoâng hoaøn toaøn gaây laõng phí vaø oâ nhieãm moâi tröôøng.
  □.Phaûi ñaûm baûo yeâu caàu sau:
  1.Cung caáp ñuû oxi (khoâng khí)cho quaù trình chaùy.
  2.Taêng dieän tích tieáp xuùc cuûa nhieân lieäu vôùi khoâng khí (oxi).
  3. Ñieàu chænh löôïng nhieân lieäu ñeå duy trì söï chaùy ôû möùc ñoä caàn thieát phuø hôïp vôùi nhu caàu söû duïng.
  ? Phải đảm bảo yêu cầu sau:
  1.Cung cấp đủ oxi (không khí)cho quá trình cháy.
  2.Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí (oxi).
  3.Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
  ?.Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ, than non, than bùn, gỗ...
  ?.Sử dụng nhiên liệu như thế nào là hiệu quả ?
  □.Söû duïng nhieân lieäu hieäu quaû laø phaûi laøm theá naøo ñeå nhieân lieäu chaùy hoaøn toaøn, ñoàng thôøi taän duïng ñöôïc nhieät löôïng do quaù trình chaùy taïo ra.
  ?. Muốn sử dụng nhiên liệu hiệu quả, chúng ta thường phải thực hiện những biện pháp gì?
  ?. Tìm những ví dụ trong thực tế mà em cho là đảm bảo những yêu cầu của của việc sử dụng nhiên liệu có hiệu quả.
  VD: Khi đun bếp củi hoặc than thì chúng ta thường chẻ củi hoặc đập nhỏ than,đặt bếp nơi kín gió,và chất củi than để không khí lưu thông...,
  Ngày :07/03/2007
  Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
  I.Nhiên liệu là gì ?
  ? Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
  II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
  1.Nhiên liệu rắn:
  III.Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiẹu quả ?
  ? Phải đảm bảo yêu cầu sau:
  1.cung cấp đủ oxi (không khí)cho quá trình cháy.
  2.Tăng diện tích tiếp xúccủa nhiên liệu với không khí hoặc oxi.
  3.Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
  Hoạt động nhóm :(3 phút)
  Thảo luận câu hỏi sau:quan sát hình trên hãy cho biết cấu tạo của than tổ ong và bếp ga như vậy có mục đích gì ?
  Cấu tạo như vậy nhằm tăng diện tích tiếp xúc giữa nhiên liệu với không khí
  ? Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ than non than bùn; gỗ ...
  2
  3
  3
  2
  3
  3
  2
  2
  1
  1
  1
  1
  2. Nhiên liệu lỏng: (SGK)
  3. Nhiên liệu khí: (SGK)

  NHIÊN LIỆU
  Bài 41:
  Tiết 51
  Ngày :07/03/2007
  I.Nhiên liệu là gì ?
  ?Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng
  II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào ?
  1.Nhiên liệu rắn:
  ? Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ, than non, than bùn; gỗ..
  2. Nhiên liệu lỏng:
  (Xem SGK)
  3.Nhiên liệu khí:
  (Xem SGK)
  III.Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiẹu quả ?
  ? Phải đảm bảo yêu cầu sau:
  1.Cung cấp đủ oxi (không khí)cho quá trình cháy.
  2.Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí (oxi).
  3.Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
  □.Ñeå löûa chaùy toát caàn ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu cô baûn sau:
  1.Phaûi chaát cuûi cheùo leân nhau taïo khoaûng troáng ñeå cung caáp ñuû khoâng khí (oxi).
  2.Phaûi cheû cuûi nhoû ñeå taêng dieän tích tieáp xuùc giöõa cuûi ñoát vôùi khoâng khí.
  3 Nhoùm löûa nhöõng nôi kín gioù ñeå ít toán nhieân lieäu
  ?.Khi nhóm lửa đun nấu thức ăn,cơm,... cần phải đảm bảo những yêu cầu nào để cho lửa cháy đạt hiệu quả cao nhất.
  HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
  I)Bài vừa học:
  Học thuộc phần vở ghi và SGK.
  Đọc phần em có biết Tr132/SGK.
  Hoàn thành bài tập 1,2,3 &4 Tr132 /SGK.
  II) Bài sắp học:
  Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon. Nhiên liệu.
  Ôn lại những kiến thức của chương 4.
  Kẻ bảng Tr133/SGK và hoàn thành bảng vào vở.
  Làm bài tập 1,2,3 &4 Tr 133/SGK.
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  DANH NGÔN THẦY CÔ

  SÁCH DANH NGÔN

  THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP